Missie

Het gedachtengoed

"Men gaat niet heel ver, als men helemaal

niets doet voor iemand anders"


Melvin Jones, stichter van Lions Clubs International (1879-1961)

                                                                      

LIONS GEDRAGSCODE

Ik wil een goede faam opbouwen in mijn beroeps- en privéleven.
Ik wil slagen, maar alleen met loyale, eerlijke middelen.
Ik houd me voor dat ik om te slagen anderen niet hoef te schaden of hen nadeel te berokkenen.
Telkens als de correctheid van mijn houding of mijn handelen in twijfel wordt getrokken, aanvaard ik die twijfel weg te nemen, zelfs ten koste van mijn eigen belangen.
Ik beschouw vriendschap als een doel, niet als een middel.
Ik houd steeds voor ogen dat ik plichten heb tegenover de gemeenschap waartoe ik behoor.
Belangeloos besteed ik daar al mijn materiële, intellectuele en morele mogelijkheden aan.
Ik help in alle omstandigheden mijn gelijken die in nood verkeren.
Ik toon me behoedzaam met kritiek en gul met lof; ik wil opbouwen en niet afbreken.


DOELSTELLINGEN

  • Een geest van VERDRAAGZAAMHEID EN VERSTANDHOUDING onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen.
  • Burgerzin HELPEN BEVORDEREN.
  • ACTIEF BIJDRAGEN tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap.
  • De leden van Lions International VERENIGEN door vriendschapsbanden en onderling begrip.
  • De Club BESCHOUWEN als een ideaal gespreksforum waar alle thema's informatief aan bod kunnen komen, zonder kans te laten voor sektarisme of vooringenomenheid.
  • Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig HANDELEN.
  • In zowel beroepsleven als het privéleven getuigen van DOELGERICHTHEID, RECHTSCHAPENHEID EN GOEDE TROUW.


OPDRACHT

Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te leningen door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.